Про журнал

Галузь та проблематика
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Архівування
Редакційна політика та етичні норми
Вартість публікації
Індексування
Політика самоархівування
Історія журналу

Галузь та проблематика

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» засноване з метою публікації результатів науково-дослідних теоретичних та емпіричних досліджень, виконаних вченими науково-дослідних установ, науково-педагогічними працівниками, аспірантами, студентами магістерських та бакалаврьских програм.

Тематика публікацій охоплює: 

 • генетику рослин, тварин, мікроорганізмів та людини; 
 • хромосомну інженерію рослин;
 • молекулярну генетику рослин; 
 • біохімію вільнорадикальних процесів; 
 • біохімію патологічних станів людини; 
 • клітинну біологію;
 • культивування клітин рослин і тварин in vitro;
 • біотехнологію, біоінформатику та біологію систем; 
 • вплив антропогенних чинників та кліматичних змін на природні екосистеми; 
 • карбоновий цикл, енергетичні потоки та стабільність природних екосистем; 
 • дослідження рослинних угруповань та вплив на них екологічних і, зокрема, кліматичних чинників; 
 • адаптивні реакції живих організмів на дію зовнішніх факторів, біоіндикацію; 
 • біорізноманіття і його роль у підтримці стабільності екосистеми; 
 • прогнозування екосистемних процесів в умовах кліматичних змін; 
 • моделювання та прогнозування змін природних біотопів з метою їх збереження.

Читацька аудиторія журналу – фахівці, аспіранти та студенти в галузі біології й екології, викладачі вищих навчальних закладів, науковці суміжних природничих спеціальностей.

 

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу.

За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням строку виконання або відхиляється у випадку виявлення плагіату.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку.

Редакція зберігає анонімність рецензентів та авторів.

У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність теми статті науковому профілю журналу;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів досліджень;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • відображення у висновках результатів дослідження;
 • потреба у скороченні, видалені, розширенні чи доопрацюванні деяких частин статті;
 • потреба у доопрацюванні щодо стилю, мови, використаної термінології;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Рецензенти після перегляду матеріалів мають ухвалити одне з наступних рішень:

 • рекомендовано до публікації;
 • рекомендовано повернути на доопрацювання та повторне рецензування;
 • не рекомендовано до публікації (якщо стаття переважно не відповідає вимогам і потребує значного часу для доопрацювання. Автор може подати доопрацьовану статтю повторно до наступного номера видання);
 • не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання.

Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою.

Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.

Матеріали публікуються відповідно до затвердженого графіку Видавничого відділу НаУКМА.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік. Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 8 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» є журналом  відкритого доступу. Редколегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукової інформації.

Політика відкритого доступу — це забезпечення безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримка принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія періодичного фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» орієнтується на поширення наукових знань відомих вчених і викладачів та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Під час розгляду статей редколегія звертає увагу насамперед на їхню наукову новизну, теоретичну цінність та практичний внесок у розвиток науки, незалежно від посади авторів, наукового ступеня, вченого звання, віку, національності, гендеру, релігійних та політичних поглядів.

 

Редакційна політика видання базується на таких принципах:

- об’єктивність і неупередженість у відборі статей для публікації;
- висока вимогливість до якості наукових текстів;
- обов’язкове рецензування статей;
- колегіальність в ухваленні рішень щодо публікації статей;
- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
- суворе дотримання авторських і суміжних прав;
- суворе дотримання графіку подачі статей та виходу журналу.

 

Засади професійної етики в діяльності редколегії періодичного фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія»

У своїй діяльності редколегія несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що зумовлює необхідність дотримуватися наступних принципів:

- Під час ухвалення рішення щодо публікації статей редколегія керується достовірністю представлення даних і науковою значимістю роботи, що розглядається.

- Редколегія оцінює зміст рукописів незалежно від громадянства, раси, гендеру, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редколегія не повинна допускати до публікації текст, якщо є достатньо підстав вважати, що він містить плагіат.

- Редколегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також за виникнення конфліктної ситуації вживати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 

Етичні засади в діяльності рецензентів

Рецензенти здійснюють наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого їхні дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у додержанні наступних принципів:

- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редколегії.

- Рецензенти зобов'язані давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентами для особистих цілей.

- Рецензенти, які не володіють, на їхню думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або не можуть бути об'єктивними, наприклад, у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинні повідомити про це редколегію з проханням виключити їх з процесу рецензування даного рукопису.

Редакційна колегія періодичного видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» не приймає до друку матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії або національної, релігійної, расової чи іншої дискримінації, що розпалюють міжнаціональну та расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми та законодавство.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору автора.

 

Засади, якими повинні керуватися автори наукових публікацій

Автори (або автор) усвідомлюють, що несуть відповідальність за достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження є неприйнятними.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи у тому числі неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними й неприйнятними.

- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні подавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автори виявляють істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, вони повинні якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Редакційна колегія журналу «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

 

Плагіат і авторська етика

Редакційна колегія фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» вважає неприйнятною практику плагіату, порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для недопущення цього, зокрема всі матеріали, подані до журналу, проходять перевірку на плагіат за допомогою програмного забезпечення Unichek.

Редакційна колегії визнає відповідальність за належне представлення результатів наукових досліджень, в тому числі з правових та етичних аспектів публікації. У випадку виявлення плагіату у поданих для публікації текстах редколегія залишає за собою право відхилити статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомити про факт плагіату інституцію, яку представляє автор.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість публікації становить 1 000 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія», що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

 

Історія журналу

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» є журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі біології та екології. Засноване у 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості, публікує оглядові статті. До 2017 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА».