Про журнал

Галузь та проблематика

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» засноване з метою публікації результатів науково-дослідних теоретичних та емпіричних досліджень, виконаних вченими науково-дослідних установ, науково-педагогічними працівниками, аспірантами, студентами магістерських та бакалаврьских програм.

Тематика публікацій охоплює: 

 • генетику рослин, тварин, мікроорганізмів та людини; 
 • хромосомну інженерію рослин;
 • молекулярну генетику рослин; 
 • біохімію вільнорадикальних процесів; 
 • біохімію патологічних станів людини; 
 • клітинну біологію;
 • культивування клітин рослин і тварин in vitro;
 • біотехнологію, біоінформатику та біологію систем; 
 • вплив антропогенних чинників та кліматичних змін на природні екосистеми; 
 • карбоновий цикл, енергетичні потоки та стабільність природних екосистем; 
 • дослідження рослинних угруповань та вплив на них екологічних і, зокрема, кліматичних чинників; 
 • адаптивні реакції живих організмів на дію зовнішніх факторів, біоіндикацію; 
 • біорізноманіття і його роль у підтримці стабільності екосистеми; 
 • прогнозування екосистемних процесів в умовах кліматичних змін; 
 • моделювання та прогнозування змін природних біотопів з метою їх збереження.

Читацька аудиторія журналу – фахівці, аспіранти та студенти в галузі біології й екології, викладачі вищих навчальних закладів, науковці суміжних природничих спеціальностей.

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія», шляхом формування об'єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням строку виконання.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку.

Термін розгляду праці становить до 2 місяців. Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання. Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою. Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.  

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік.
Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 8 місяців.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного Відкритого Доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі як окремий підсайт на сайті НаУКМА та/чи в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія періодичного фахового видання орієнтується на поширення наукових знань відомих вчених і викладачів та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Під час розгляду статей редколегія звертає увагу насамперед на їхню наукову новизну, теоретичну цінність та практичний внесок у розвиток науки, незалежно від посади авторів, наукового ступеня, вченого звання, віку, національності, гендеру, релігійних та політичних поглядів.

Редакційна політика видання базується на таких принципах:

- об'єктивність і неупередженість у відборі статей для публікації;
- висока вимогливість до якості наукових текстів;
- обов’язкове рецензування статей;
- колегіальність в ухваленні рішень щодо публікації статей;
- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
- суворе дотримання авторських і суміжних прав;
- суворе дотримання графіку подачі статей та виходу журналу.

Редакційна колегія журналу «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

Редакційна колегія збірки «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» вважає неприйнятною практику плагіату, порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для недопущення цього.

Редакційна колегії визнає відповідальність за належне представлення результатів наукових досліджень, в тому числі з правових та етичних аспектів публікації. У випадку виявлення плагіату у поданих для публікації текстах редколегія залишає за собою право відхилити статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомити про факт плагіату інституцію, яку представляє автор.

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість публікації становить 1 000 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

Індексування

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Історія журналу

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі соціології. Засноване у 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості, публікує оглядові статті. До 2017 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА».